Skogsvildren

Skogsvildren

Skogsvildren

(Rangifer tarandus fennicus) Renen är det enda hjortdjur där både honan och hanen bär horn. Skogsrenen är en underart av fjällrenen. Är anpassad för ett liv i storskogen. Den har betydligt längre ben, bredare klövar och smalare hornkrona än fjällrenen. Vildrenen utrotades på 1860- talet i vårt land. Fridlystes 50 år senare (1915) . Lever i mindre flockar. "Svenska renar" är numera tamrenar, som hålls av samerna.

Tillhör: Ordningen Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familjen: Hjortdjur (Cervidae)
Vikt: 180-200 kg (handjur), 120-140 kg (hondjur)
Livslängd: ca 15 år
Parningstid: Juli-augusti
Dräktighetstid: 9-10 månader, men med fördröjd fosterutveckling -fostret börjar utvecklas ca 5 månader innan födseln
Kalvarna: Föds i maj-juni
Skogsvildren
Gutefår

Får

Får

(Ovis aries) Gutefår - Gotländska utegångsfår tillhör våra oförädlade svenska lantraser. Båda könen bär horn, det har smala förhållandevis långa ben. Gutefåret var medeltidens leverantör av ull till vadmal (kläder) som omnämns i skrifter från år 1292.

Fjällnäsfår - Fjällnäsfår är vita, eller vita med inslag av grått eller brunt. Ullen är av ryatyp i varierad längd och lockighet, dock med mer bottenull samt kortare täckull än ryafåret.

Tillhör: Ordningen partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familjen: Slidhornsdjur (Bovidae)
Vikt: Gutefår - bagge 60-80 kg, tacka 40-55 kg. Fjällnäsfår - bagge 30-50 kg, tacka 30-40 kg.
Livslängd: 10 - 15 år
Dräktighetstid: ca: 5 månader
Föder: 1-2 lamm
Gutefår
Ren

Ren

Ren

(Rangifer tarandus) Renen är det enda hjortdjur där både honan och hanen bär horn. Vildrenen utrotades på 1800- talet i vårt land. "Svenska renar" är numera tamrenar, som hålls av samerna. Renen är ett av de mest användbara tamdjuren. Samernas namn på rentjuren är sarv, och renkon vaja. En kastrerad rentjur kallas härk och används som dragdjur. Som levande används renen som drag- och packdjur (klövjeren) och korna kan även mjölkas. Som död kommer så gott som alla delar av renen till användning efter slakt. Lavar av olika slag är renens viktigaste föda. Renar är speciellt anpassade till att smälta och tillgodogöra sig den magra födan. Sommartid utökas dieten med gräs, örter, löv och svampar. På vintern kan renarna med hjälp av klövarna sparka fram marklavar under snötäcket. De äter även hänglav på träden. Vilda renar finns över hela norra halvklotets tundraområden. I Nordamerika kallas renen Caribo.

Tillhör: Ordningen Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familjen: Hjortdjur (Cervidae)
Vikt: 70 - 150 kg (handjur), 40 - 100 kg (hondjur)
Livslängd: ca 20 år
Parningstid: september-oktober
Dräktighetstid: 8 månader
Kalvarna: Föds i maj-juni
Ren
Myskoxe

Myskoxe

Myskoxe

(Ovibos moschatus) Myskoxen är de sista av de stora urtidsdjuren. De levde tillsammans med mammutar och ullhåriga noshörningar under den senaste istiden - även i vårt land. Mammutarna och noshörningarna är utdöda sedan länge, men myskoxarna lever kvar i de karga och kalla tundraområdena. Myskoxarna dog ut i Skandinavien för 3000 år sedan. Sommaren 1971 vandrade en handfull myskoxar in i Härjedalen från Norge. I mitten på 80-talet var antalet djur ca 34 st. Myskoxarnas enda naturliga fiende är vargen. De vuxna myskoxarna ställer sig i en tät ring (med hornen utåt) runt kalvarna som försvar vid vargangrepp. Vargarna har ytterst svårt att komma förbi den "levande muren" och ta kalvarna.

Tillhör: Ordningen Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familjen: Slidhornsdjur (Bovidae)
Vikt: Mellan 225-400kg, Tjurar är betydligt tyngre än korna
Livslängd: ca 20 år
Parningstid: Juli - Augusti
Dräktighetstid: 7 - 9 månader
Kalvarna: Föds i April - Juni året efter
Myskoxe
Kronhjort

Kronhjort

Kronhjort

(Cervus elaphus) Kronhjorten har funnits vild i Sverige sedan istiden. Under 1700-och 1800-talet var den nära att utrotas i vårt land. Idag är stammen sakta ökande. De lever huvudsakligen i Skåne. I övrigt finns kronhjorten i Syd- och mellansverige och i sällsynta fall ända upp i Norrlands kusttrakter. Den vuxna hjorten har ett horn som normalt har tre framåtriktade taggar. De översta taggarna bildar en “krona” Vilket gett kronhjorten dess namn.

Tillhör: Ordningen Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familjen: Hjortdjur (Cervidae)
Vikt: Omkring 250 kg (handjur), omkring 120 kg (hondjur)
Livslängd: 30 år
Parningstid: september-oktober
Dräktighetstid: cirka 235 dagar
Kalvarna: Föds i maj-juni, i regel bara 1 kalv men i sällsynta fall 2 kalvar.
Kronhjort
Utter

Utter

Utter

(Lutra lutra) Uttern har minskat katastrofalt i vårt land sedan 1950-talet, då den var vanlig i hela landet. Idag finns uttern fortfarande allmänt i norra Sverige, samt i små spridda grupper i södra Sverige. På vårvintern kan hannen och honan vara tillsammans, annars lever de ensamma. Ungarna föds oftast i maj månad i vårt land. De väger ca 130 g vid födseln och är blinda de 2 första veckorna. De är oftast 2 stycken och diar i 2 månader, men stannar hos modern i ett helt år.

Tillhör: Ordningen Rovdjur (Carnivora)
Familjen: Mårddjur (Mustelidae)
Vikt: 8 - 12 kg (hane) 6 - 8 kg (hona)
Livslängd: 18 - 20 år
Parningstid: Antagligen två parningstider - mars-april och troligen också under sommaren.
Dräktighetstid: 60 - 63 dygn. Eventuellt även fördröjd fosterutveckling.
Ungarna: Är oftast 2 st kan variera mellan 1 - 5 st, de blir könsmogna vid 2 - 3 års ålder.
Utter

Lodjur

Lodjur

(Lynx lynx) Lodjuret har funnits i Sverige sedan istiden. Idag lever troligen över 1000 lodjur i Sverige. Lodjur finns i övrigt över stora delar av norra halvklotet, fördelat på fyra arter: Spanskt lo ( Spanien, Portugal), kanadensiskt lo (Nordamerika), euroasiskt lo (Europa och Asien) samt rödlo (Nordamerika). Svansen - med svart spets - och huvudet - med vita öronfläckar och en vit bård runt ögonen - är tydliga "signalställen" på lodjurets kropp. Dessutom har lodjuret doftkörtlar vid kinderna och på tassarna, som kompleterar urinmarkeringarna som doftkällor. Ett vuxet lodjur äter omkring 1 kg kött per dag. I vårt land är hare och rådjur det viktigaste bytesdjuren särskilt vintertid.

Tillhör: Ordningen Rovdjur (Carnivora)
Familjen: Kattdjur (Felidae)
Vikt: 20-35 kg (hanar), 15-25 kg (honor)
Livslängd: Upp till 20 år
Parningstid: Infaller under tiden mars-april
Dräktighetstid: 68-70 dygn
Ungarna: Föds i lyan i maj-juni; oftast 2, ibland 3 stycken som är blinda vid födseln och väger ca 0,3 kg.
Lodjur
Järv

Järv

Järv

(Gulo gulo) I vårt land lever järven i fjällen och de fjällnära skogarna. Järven fridlystes 1969 när stammen var undanträngd till Norrbottens fjällvärld. I dag uppskattas beståndet till några hundra individer. Järven har en cirkumpolär utbredning, d v s den lever i fjäll- och tundraområden samt i de nordliga delarna av taigan (barrskogen) i Europa, Asien och Nordamerika. Under större delen av året lever järvarna ensamma i stora vidsträckta hemområden. Järven gräver en lya i snön. Ungarna är blinda vid födseln och har en vit päls. De väger ca 100 gram.

Tillhör: Ordningen Rovdjur (Carnivora)
Familjen: Mårddjur (Mustelidae)
Vikt: 20-30 kg (hannen), 10-20 kg (honan)
Livslängd: 15-18 år
Parningstid: Infaller under tiden april - augusti, med en topp i juni.
Dräktighetstid: Är 9-11 månader från parningen, men järvar har sk fördröjd inplantation, så den egentliga fosterutvecklingen är ungefär 2 månader.
Ungarna: Föds på vintern (februari-mars) i en lya, 2 eller 3 ungar är vanligast.
Järv
Fjällräv

Fjällräv

Fjällräv

(Alopex lagopus) I vårt land är fjällräven knuten till kalfjället. Den är fridlyst i Sverige sedan 1928, men stammen är ändå bara knappt 100 djur. Fjällräven finns över hela det arktiska området och lever på tundra, drivis och kalfjäll. Det kan finnas rävar med både vit och mörk ("blå") vinterpäls i samma kull om föräldrarna bär anlag för båda förgvarianterna. I vårt land är omkring 1 av 10 fjällrävar blåa.

Tillhör: Ordningen Rovdjur (Carnivora)
Familjen: Hunddjur (Canidae)
Vikt: Mellan 1,5-4 kg normalt
Livslängd: Upp till 14 år
Parningstid: I mars-juni
Dräktighetstid: ca 52 dygn
Valparna: Föds under maj - mitten av juli och kan vara mellan 1-13 st i samma kull.
Fjällräv
Rödräv

Rödräv

Rödräv

(Vulpes vulpes) Rödräven är vanlig i hela landet. Stammen minskade kraftigt under 1980-talet på grund av rävskabb, men ökar idag igen. Rödräven har annars en mycket vidsträckt utbredning över hela norra halvklotet och lever i en mängd olika naturtyper (biotoper). Räven är ett rovdjur, men samtidigt vårt lands mesta "mångsysslare" när det gäller födan. En räv äter allt från blåbär och säd, via maskar och skalbaggar till harar, sorkar, fåglar och t o m rådjur. Smågnagare är favoritfödan. Rödrävarna kan leva ensamma, parvis eller i små grupper.

Tillhör: Ordningen Rovdjur (Carnivora)
Familjen: Hunddjur (Canidae)
Vikt: 6-10 kg (hannar) och 5-7 kg (honor)
Livslängd: Upp till 20 år
Parningstid: Infaller under januari-mars
Dräktighetstid: ca 52-53 dygn
Ungarna: Föds i april-maj: oftast 3-6 valpar, som är blinda vid födseln.
Rödräv