Forskningsprojekt vi deltog i 2023

Neurological disorders of polar canids (Vulpes lagopus and Canis lupus) in human care:

 Vi har under året fortsatt samarbeta med Myriam Mugnier från Veterinary School of Toulouse som bedriver en studie som syftar till att undersöka neurologiska störningar hos fjällräv och polarvarg. Utöver tidigare information har vi deltagit i samtal med henne samt delgett fullständiga journaler och videomaterial från de fall vi tidigare haft i parken. Det är av stor vikt för oss att delta i detta projekt för att bistå i att försöka kartlägga varför sådana störningar drabbar dessa arter.

Availability and transfer of trace elements through Arctic terrestrial food-chains and their health implications to large Arctic wildlife (ATCAF):

Vi har under året fortsatt vårt samarbete med forskare Sophia V. Hansson vid Centre National de la recherche scientifique (CNRS) – Labroratoire Ecologie Fonctionelle et Environnement, i Frankrike. Hon driver ett projekt där geokemi kombineras med ekotoxikologi för att bättre förstå den varierande statusen av hälsa mellan olika populationer av vilda myskoxar på Grönland. Målet är att sammanställa den geokemiska ”signaturen” för hälsa och att etablera ull/hår som en hälsoindikator hos både enskilda individer och hos populationer i stort. Projektet är ett samarbete mellan Sophia, franska kollegor och forskare från Aarhus Universitet som länge har arbetat med myskoxar på Grönland.

Våra myskoxar fungerar tillsammans med andra myskoxar i svenska djurparker som kontrollgrupp inom detta projekt. Vid varje sövning under året har vi samlat in prover av ull och stickelhår, blodprov, klövrester och träck för att skicka till projektet. I och med att våra myskoxar har en känd historia i form av exempelvis ålder, sjukdom, föda, reproduktion etcetera blir det viktiga referensdata gentemot de prover som samlas in från vilda myskoxar med okänd historia. Den första publikationen från detta projekt publicerades i Science of the total environment i december med titeln: Geochemical landscapes as drivers of wildlife reproductive success: Insights from a high-Arctic ecosystem.

Myskoxe 2030:

Arbetet med Myskoxe 2030 har fortskridit och konkretiserats ned till ett forskningsprojekt kallat Improved knowledge of the current and predicted future status of the Swedish muskox population. Det övergripande syftet är att utvärdera hur livskraftig populationen är på längre sikt och att utvärdera artens potentiella roll som främjare av biologisk mångfald i fjällekosystem.

Inom detta projekt kommer vi att arbeta i olika faser där de inledande stegen är att inventera den vilda populationen under vinter- och sommarsäsongen samt samla in träckprover. Sophia V. Hansson kommer bistå i detta projekt för att kunna göra en svensk jämförelsestudie med det arbete hon bedriver på Grönland. Även SLU är inkopplade och en masterstudent engageras i att studera vilken roll myskoxen kan spela för att gynna biologisk mångfald samt undersöka en eventuell födobaserad konkurrenssituation gentemot tamrenar i området.

För att möjliggöra inventering och insamling av prover under vintersäsongen har en ansökan skickats in till länsstyrelsen i Jämtland om dispens från terrängkörningsförbudet på snötäckt mark inom Rogen naturreservat och regleringsområde i Härjedalens kommun. Denna ansökan gavs bifall i början av 2024 och förhoppningsvis kommer det genomföras tre turer för inventering under perioden februari-mars och inför sommarsäsongen planeras ett flertal turer,